Fulco de Minstreel: Een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Jan I voor jongelieden by Kieviet


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Next Page

Page 0

The Project Gutenberg EBook of Fulco de minstreel, by C. Joh Kieviet

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.net


Title: Fulco de minstreel
Een historisch verhaal uit den tijd van Graaf Jan I voor jongelieden

Author: C. Joh Kieviet

Release Date: June 16, 2005 [EBook #6748]

Language: Dutch

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK FULCO DE MINSTREEL ***
Produced by Jeroen Hellingman and Miranda van de Heijning.

FULCO DE MINSTREEL

EEN HISTORISCH VERHAAL

UIT DEN TIJD VAN GRAAF JAN I

VOOR JONGELIEDEN

DOOR

C. JOH. KIEVIET
HOOFDSTUK 1

Een late rit

't Was op een schoonen Augustusavond van het jaar onzes Heeren 1297,
dat drie ruiters in gestrekten draf langs den heirweg reden, die naar
het slot van den Heer van Heukelom voerde. Ongetwijfeld hadden zij een
warmen rit achter den rug, want een wit schuim liep den edelen dieren
langs de zijden, en de kleederen der ruiters waren met stof bedekt. Het
was een heete dag geweest, zoo heet als het in de hondsdagen maar
zijn kan. Het zonnetje had den ganschen dag als een gloeiende bol
aan den wolkenloozen hemel geschitterd en hare verzengende stralen
naar het aardrijk geschoten. Nu daalde het langzaam ter kimme en
stond op het punt van onder te gaan. Toch bleef het nog warm, zelfs
drukkend in de lucht, en er bestond grond voor de veronderstelling,
dat er wel eens eene donderbui zou kunnen volgen.

Het stof van den uitgedroogden weg vloog dwarrelend van onder de
hoeven der twee voorste paarden omhoog en hulde den derden ruiter,
die een weinig achteraan reed, in eene zoo dichte wolk, dat het hem
bijna onmogelijk was geregeld adem te halen, eene omstandigheid, die
zijn lot verre van aangenaam maakte. Toch deed hij geen moeite om die
stofwolk te ontvluchten en zich bij de andere ruiters te voegen. Een
vluchtige blik op de kleeding van het drietal zou reeds voldoende
zijn om daarvan de reden te doen kennen; de sierlijke kleederen der
voorste ruiters toch laten geen twijfel over, of zij worden gedragen
door Heeren van edelen bloede, terwijl de grovere stof, die den derden
ruiter omkleedt, den dienstman verraadt. Doch bezien wij hen liever
wat nader.

Hoe treft ons de koene blik en de fiere houding van den oudste der
edellieden, een schoonen jonkman van hoogstens vijfentwintigjarigen
leeftijd, wiens blonde haren krullend te voorschijn komen van onder
de roode, met gouddraad gerande muts. Van welk eene fijne stof is
zijn korte, rijk geborduurde lijfrok vervaardigd, en welk een tal van
edelsteenen flikkert aan den gordel, dien hij om zijn middel draagt,
en waaraan een blinkend zwaard, aan het gevest eveneens met kostbare
steenen bezet, bevestigd is. In sierlijke plooien golft hem de blauw
fluweelen mantel om de schouders; zijne korte broek reikt hem tot niet
verder dan halverwege de dijen, en zijne beenen zijn met bruine hozen
bekleed. Gouden sporen aan de hielen toonen aan, dat hij niet alleen
edelman, maar ook ridder is. De schoone jonkman is koninklijk gekleed,
en zijne fiere vorstelijke houding doet die kleeding eer aan. Hij zit
keurig te paard: het schijnt bijna, alsof hij met den vurigen schimmel,


Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Fri 5th Jun 2020, 8:11