Búhay na Pinagdaanan ni Juan Tamad na Anac ni Fabio at ni Sofia by Anonymous


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Previous Page | Next Page

Page 1

=Juan Tamad=

NA ANAC NI

=FABIO AT NI SOFIA=

SA CAHARIAN NANG PORTUGAL,

NA HINAN~GO SA NOVELA.sa tauong cristiano na iyong oveja,

tinatauag namin sa toui toui na.masayod na lahat yaring ninanasa,

matutuhan co rin ang isasalita.

Man~ga camahalang napapauang noblessa pa-honrang lin~gap nang m~ga bihasa.


lathala nang verso,i, ayos sa matouid,
sa man~ga bihasa,i, culang din at lihis
anyayang pa-honra ay inihihibic.

Pinupuring tunay niring sumusuyo
ang man~gag anyayang malin~gaping puso,
cahit di dalisay sa lustre,i, malabo


Gayon din sa hindi,t, aayao lumin~gap
yaring si I.A. nag papasalamat,
itong ninanasang ibig na matatapsa reinong Portugal sabi sa novela,
sa sacop din nito na Visadang villa
doon ay mayroong pobreng, mag-asaua.

Fabio ang lalaqui tunay na pan~galan
ang casi,t, esposa ay Sofia naman,
mag-asauang ito,i, buhat nang macasal


Capagca bata na ay itong si Fabio

nang magca asaua,i, siya ring oficio
na pinagcucunan canilang sustento.


matrimoniong mahal nag supling namun~ga,
nang isang lalaquing quias ay maganda
naguing n~gala,i, Juan nang mabinyagan na.

Malaqui ang toua,t, ualang pagcaronan
dito sa cay Juan niyong pag mamahal,
palibhasa,i, uala at iisa lamang
di ibig ni Fabiong bata ay oouang.si Fabiong asaua ay palaguing uala
hanap ang sugalan at pagalagala.

Previous Page | Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Tue 25th Feb 2020, 5:08