Akten voor en na de Heilige Communie by de Gibergues


Main
- books.jibble.orgMy Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Previous Page | Next Page

Page 1


_Den 23 December 1910._
PAUS PP. X.


* * * * *

NIHIL OBSTAT.
Brugis, 3 Febr. 1911.
H. LAHOUSSE, can., lib. eens.

IMPRIMATUR.
Brugis, 3 Martii 1911.
H. VAN DEN BERGHE, vic. gen.

* * * * *


VOOR DE H. COMMUNIE

[Illustration: Laat de kleine kinderen tot mij komen]


*Akte van Geloof.*

Goede Jezus, zoo zal ik dan het geluk hebben, U in mijn hart te mogen
ontvangen! Die kleine blanke Hostie, welke de priester op mijne tong
gaat neerleggen, dat zijt Gij zelf, o mijn aanbiddelijke Jezus! Dat
zijt Gij, die U onder dezen sluier verschuilt, om tot mij te komen.

Beminnelijke Jezus, Gij zijt mijn God! Gij zijt de Opperste Meester van
hemel en aarde! Wat zijt Gij goed, dat Ge U zoo klein maakt om U aan mij
weg te schenken, die slechts een kind ben! Ik aanbid U, en ik bemin U!


*Akte van Dankbaarheid.*

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij, zijt Gij in de kribbe van
Bethlehem arm geboren geworden, op stroo en tusschen twee dieren! Ik
bedank U, voor alles wat Gij voor mij gedaan hebt. Wat zijt Gij goed, en
wat houd ik toch veel van U!


*Akte van goede Voornemens.*

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd allermeest
_gehoorzaam_ geweest tegenover Maria en Joseph! Wat zijt Gij toch goed!
Ten einde mij voor te bereiden om U te ontvangen, beloof ik U steeds
goed te zullen _gehoorzamen_ aan mijn vader en mijne moeder en aan mijn
meesters; en ik vraag U vergiffenis voor de droefheid die ik U
veroorzaakt heb, door hun ongehoorzaam geweest te zijn.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij zijt Gij altijd zeer
_zachtmoedig_ en zeer _geduldig_ geweest, en nooit hebt Gij U toornig op
iemand gemaakt! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden
om U te ontvangen, beloof ik U tegenover eenieder steeds _zachtmoedig_
en _geduldig_ te zullen zijn, en ik vraag U vergiffenis mij kwaad
gemaakt te hebben, of twist gezocht te hebben met andere kinderen en die
geplaagd te hebben.

O dierbare kleine Jezus, uit liefde tot mij hebt Gij steeds vol moed
_gearbeid_! Wat zijt Gij toch goed! Ten einde mij voor te bereiden om U
te ontvangen, zal ik mij voortaan er op toeleggen goed _mijn werk te
verrichten_, en gewetensvol al mijne plichten na te komen. Vergeef mij
dat ik zoo verstrooid, lichtzinnig en lui geweest ben.

O dierbare kleine Jezus, wat hebt Gij uwe _gebeden_ goed verricht! Wat
waart Gij schoon en aanbiddenswaardig, wanneer Gij nederknieldet om tot
uwen Vader te bidden! Vergeef mij, mijne _gebeden_ zoo slecht gedaan en
die zelfs vergeten te hebben. Ik beloof U dat ik ze nooit meer zal
overslaan, dat ik ze in de verplichte houding bidden zal, dat ik alle
woorden ervan goed zal uitspreken, en dat ik aandachtig zijn zal, op wat
ik zeg tegen Onzen Lievenheer.

O dierbare kleine Jezus, toen Gij groot geworden waart, hebt Gij voor
mij willen lijden en sterven! De beulen hebben uwe kleederen uitgerukt,
en U hardvochtig met zwepen en roeden geslagen. Zij hebben eene kroon
van doornen op uw hoofd gedrukt. Zij hebben uwe handen en voeten met
plompe nagelen doorboord. Zij hebben U met gal en azijn gelaafd. Zij
hebben U aan het Kruis opgeheven, waaraan Gij gestorven zijt om mijne
zonden uit te boeten. Ten slotte hebben zij _uw H. Hart met eene lans
doorboord_. O Jezus, wat zijt Gij toch goed! Wat moet Gij mij beminnen,
om zooveel voor mij te hebben willen uitstaan! En wat is de zonde
afschuwelijk, daar zij het is, die U aan het Kruis gehecht en doen
sterven heeft!

Previous Page | Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Fri 10th Jul 2020, 12:45